Rumah Kebaya Modern And Kebaya Wisuda

Kebaya Modern material combination of traditional blues and modern textile materials, and various information

LALI OMAHE


Sawijining dina klithuk nembe nunggu bis in halte. Nalika iku, ing dhingklik
sacedhake klithuk lungguh ana sawijing wong tuwa, umure udakara 75 tahun sing
katon bingung banget.

Wong tuwa lanang sing jenenge Glendhoh iku sajak ora jenjem aggone lungguh,
sedhele-sedhele menyat, dhulu ngalor ngidul, lan ngetan ngulon. Amarga
mesakake. Klithuk banjur aruh-aruh marang wong tuwa iku.

Klithuk : Mbah, nyuwun pangampunten, kok sajak bingung sanget, punapa klentu
jalur bisipun ?

Glendhoh: Ora, ora, Nakmas. Aku ki kelingan yen janji karo sisihanku arep
mangan bareng in restoran. Hla, aku mau rak saka aoptek golek obat pegel linu.
Dene sisihanku nungu ing omah, sakjam maneh aku kudu tekan ngomah.

Klithuk : Lah, griya panjenengan wonten dhaerah pundi, napa pun leres jalur
bisipun ingkang medal halte mriki?

Glendhoh: Ya, bener, aku yakin bener. Kowe ngerti ora, umurku iki wis 75 tahun,
nanging sisihanku nembe 30 taun, ayu, kenes tur alus solah bawane. Watake sabar
banget, kebak rasa risa sih marang aku sing wis tuwek iki, gek prigel mangsak
sisan.

Klithuk: Wah, panjenengan begja sanget, Mbah sampun sepuh, e, kok sisihanipun
taksih enem sanget. Hla, kula niki pun umur ngancik umur 35 taun, pacar mawon
dereng wonten. Wah, menawi makaten panjenengan mesthi adreng pengin enggal
dumugi griya nggih?

Gelendhoh: Wah, ya mesthi wae ta, nakmas Arepa uku iki wis tuwek, lan sisihanku
isih enom, umure wae prasasat pahda anakku sing nomer loro, nanging dheweke
tresna banget marang aku, ora ngangep aku iki wong tuwek sing ngrepoti. Dheweke
uga ora melik sugihku, wonge jan soleha temen-temen. Biyen sing njodhoke ya
anak-anakku dhewe.

Klithuk: Wah, jian, panjenengan niki pancen tiyang sepuh ingkang begja sanget.
Pun, mboten sah bingung, alamat griya panjengan leres dipunlangkungi bis
ingkang medal halte mriki. mboten ngatos setunggal jam panjengan mesthi sampun
dumugi griya, niki gangsal menit malih bisipun dumugi mriki. Hla,
panjenengan kok tetep ketingal bingung sanget ngaten ta, Mbah?

Glendhoh: Lah, piyele ora bingung, Nakmas. Aku iki lali omahku iku sing endi
lan dumunung ing ngendi. Alamat iki, sing taktuduhake kowe iki, aku lali iki
alamat omahku apa alamate tukang batu sing nggarap pager ngarep omahku….

Klithuk: …..!!!

Iklan

10/10/2008 - Posted by | Lucu | , , ,

1 Komentar

  1. panjenengan niki lho mas…pinter ngrancang crito…ngengetaken kulo jaman cilik wonten njawi sien…salam nggeh..saking Riau

    Komentar oleh nur | 27/06/2009


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: